Nokia Launcher

Nokia Launcher 3.9

A classic Nokia style launcher app
Free Tools Android App by
Rating 4.1/5 Downloads 500,000+ Updated 3/7/2023
DOWNLOAD APK 6MB
File Name : com.daovanuong_fpt.nokialauncher.80.apk
App Version : 3.9
Install Size : 6MB
Version Date : 2023-03-07
Uploaded : 2023-03-08
MD5 :
Sha1 : MRKKLLKEvobV433gvwulxXSo7E8
1. Tối ưu thuật toán, khác phục việc đóng ứng dụng trên 1 số thiết bị Android cũ<br>2. Tối ưu hóa hiển thị quảng cáo để không làm phiền người dùng
DOWNLOAD APK
6MB
Nokia Launcher Last Versions