Nokia Launcher

Nokia Launcher 3.9

A classic Nokia style launcher app
Free Tools Android App by
Rating 4.1/5 Downloads 500,000+ Updated 12/20/2022
DOWNLOAD APK 4MB
File Name : com.daovanuong_fpt.nokialauncher.75.apk
App Version : 3.9
Install Size : 4MB
Version Date : 2022-12-20
Uploaded : 2022-12-21
MD5 :
Sha1 : ZF6lbZ2dF8mnQQKig4V8xsxd5YQ
1. Khác phục lỗi không tự động cập nhật thời gian màn hình chính<br>2. Khác phục 1 số lỗi hệ thống trong ứng dụng
DOWNLOAD APK
4MB
Nokia Launcher Last Versions